Generalforsamling d. 27/9-2021

Ny GENERALFORSAMLING

i

Brædstrup Bridge-klub

Mandag d. 27/9-2021  kl. 19.30

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 

 

Jens Peter Jensen var af bestyrelsen foreslået som dirigent.
Jens Peter blev valgt og konstaterede at GF var lovlig indkaldt.

 

 

 

Formanden takkede medlemmerne for godt humør og bestyrelsen for samarbejdet og gennemgik derefter, hvad der var sket siden sidste års GF. Corona havde lukket klubaktiviteterne ned fra oktober 2020 til maj 2021, hvorefter der blev spillet sommerbridge. Der er fortsat Corona iblandt os så formanden opfordrede medlemmerne til at bruge sprit og hoste i ærmet. Der har ikke været mange henvendelser på begynderkurset online-bridge – ingen tilmeldte desværre. Formanden oplyste at suppleanterne vil blive inddraget i bestyrelsesarbejdet, så de har kendskab til arbejdet, hvis de skulle indtræde i bestyrelsen.

Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger.

 

 

Regnskabet blev gennemgået af Kaj og var godkendt af revisor. GF godkendte regnskabet.

 

 

Lone havde fremsat forslag til vedtægtsændring således, at al kommunikation mellem formanden/bestyrelsen og medlemmerne skal ske pr. mail. Efter lidt debat blev forslaget nedstemt med stor majoritet.

 

 

Kontingentet blev foreslået til 650 kr/år. Kontingentet blev vedtaget af GF.

 

 

Formanden blev genvalgt

 

 

Genvalg af Niels Peter D. Jensen og Helle Eriksen blev nyvalgt til bestyrelsen, da Naomi ikke ønskede genvalg.

 

 

 

 

Hanne Pedersen og Leif Kristiansen blev genvalgt som suppleanter.

 

 

 

Solveig Petersen blev genvalgt som revisor og Julius Sørensen genvalgt som revisorsuppleant.

 

 

Eventuelle ideer og forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før Generalforsamlingen.

 

 

Der blev stillet forslag om at substitutter selv skal betale for kaffen. Forslaget blev drøftet og derefter overladt til bestyrelsen til videre behandling.

GF blev herefter afsluttet og dirigenten takket for sit arbejde.

Ref. Niels Peter, 28/9 2021.