Generalforsamling d. 21/9-2020

 

GENERALFORSAMLING

i

Brædstrup Bridge-klub

Mandag d. 21/9-2020  kl. 19.30

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 

 1. Valg af dirigent. (Jens Peter Jensen foreslået)

Jens Peter Jensen valgt, som referent er Niels Peter Dalsgård valgt

 

 1. Formandens beretning:   

Formanden takkede medlemmerne for godt humør og bestyrelsen for samarbejdet og gennemgik derefter, hvad der var sket siden sidste års GF. Vi afholdte først i det nye år både 50 års jubilæum og venskabsturnering – fin jubilæumsfest og venskabsturnering. Tak til de medlemmer som hjalp med at skaffe sponsorgaverne. Tørring Bridgeklub er nedlagt – tilbage er således kun Hedensted, Ry og Brædstrup i venskabsturneringen. Brædstrup har sagt nej til at finde en ny 4. klub med den begrundelse at vi allerede er over hundrede spillere og det kan allerede nu være svært nok at finde egnede lokaler til afholdelse af turneringen. Klubben har med tilskud fra Velux-fonden købt en kortblander. Kaj har ansvaret for kortblandingen og nu skulle de første indkøringsproblemer være overstået. Klubben mister medlemmer og har ingen tilgang helt tilsvarende andre klubber. Sommerbridge blev gennemført under hensyntagen til Coronaregler og gav et lille overskud. Indtil videre kan vi spille videre i efteråret, men under hensyntagen til Covid-19.

 

 

 1. Aflæggelse af revideret regnskab:   Gennemgået af Kaj Stabell, godkendt af revisor og godkendt af Generalforsamlingen. Se regnskab under rubrikken: REGNSKAB

 

 1. Fastsættelse af  kontingent:  Kontingent foreslået til 650kr/årligt for primærmedlemmer og 390kr/årligt for klubmedlemmer (DBf + BBk incl.)  Kontingent vedtaget

 

 

 1. Vedtægtsændring vedr. Kontingent-betaling:  Vedtægtsændringen blev vedtaget af GF. Kontingentet bliver således opkrævet en gang årligt i oktober

 

 1. Indkomne forslag:  Ingen forslag

 

 1. Valg af formand  sidder 1år – (Karen modtager genvalg) Genvalgt

 

 

 1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer der sidder 2år – på valg er Kaj Stabell (modtager genvalg) og Ester Lauridsen (modtager genvalg)  Både Ester og Kaj genvalgt

 

 1. Valg af 2 suppleanter ( sidder 1år)  Hanne Pedersen er genvalgt, Nyvalgt suppleant er Leif Kristiansen

 

 

 1. Valg af revisor + suppleant:  Solveig Petersen genvalgt som Revisor, Julius Sørensen genvalgt som Revisor-suppleant

 

 

11.Eventuelt ??    Jørgen Poulsen takkede formanden for at have gennemført indkøb og igangsætning af Bridge Mate, at vi blev medlem af Dansk Bridgeforbund og nu også anskaffelse af kortblanderen. Takkede også Jens Peter Jensen for at have taget initiativ til indkøb af Bridge Mate.

Formanden oplyste at de nye Corona-regler medfører at vi skal stoppe kl. 22.00, men hvis vi starter med at spille bridge kl. 18 kan vi gennemføre vores bridgeturnering som hidtil. Lone kunne pga. arbejde dog først være der kl. 18.30, men lovede at første gang skulle hun nok være der kl. 18.00. Det blev ”vedtaget”.

Det blev foreslået at vi, for at kunne overholde tidsrammen og være færdig kl. 22.00,  spiller med ur. Efter nogen drøftelse blev kompromiset at Niels Peter holder øje med tiden og annoncerer at nu er der 7 min tilbage til sidste spil. Der uddeles ikke strafpoint.

GF blev herefter afsluttet og dirigenten takket for sit arbejde.

Ref. Niels Peter, 23/9 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GENERALFORSAMLING

i

Brædstrup Bridge-klub

Mandag d. 29/4-2019  kl. 19.30

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 

 1. Valg af dirigent.

Jørgen Poulsen foreslået -> valgt

 1. Formandens beretning: Karen takker for godt samarbejde med bestyrelsen, dette foregår via mails, samtaler og enkelte møder. Desuden takkes medlemmerne for deres venlighed. Roligt år, fin start med undervisning af Inger Poulsen, Tak. Venskabsturnering i Tørring, fik vores pokal med hjem igen. Desværre ingen nye medlemmer. Sommer-Bridge gav lille overskud, fremover tilmelding til denne før spilleaften. Larm ved rundeskift – vis hensyn

 

 

 1. Aflæggelse af revideret regnskab: Regnskab vedhæftet -> er godkendt 

            

 

 1. Behandling af indkomne forslag: Ingen forslag

 

 

 1. Fastsættelse af kontingent : 321Kr (DBf) + 300Kr BBk): Fortsætter uændret

 

 1. Valg af formand ( sidder 1år – Karen modtager genvalg): Genvalgt
 2. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer der sidder 2år – på valg er Niels Peter Dalsgård (modtager genvalg)og  Jens Peter Jensen (modtager ikke genvalg): Niels Peter genvalgt, nyvalgt er Naomi Hansen

 

 1. Valg af 2 suppleanter ( sidder 1år)1. Suppleant: Eigil Rasmussen, 2. Suppleant: Hanne Petersen

 

 

 1. Valg af revisor + suppleant: Revisor: Solveig Petersen – Suppleant:

Julius Sørensen

 

 

 1. Eventuelt ?? Jubilæum ??? Drøftes senere

 

Eventuelle ideer og forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før Generalforsamlingen.

Mvh. Karen

Referat fra  generalforsamling d. 30.04.2018 i Brædstrup Bridgeklub.

 

 1.   Valg af dirigent:  Jørgen Poulsen.
   
 2. Formandens beretning: Bestyrelsen har afholdt fællesmøder med mail, samt nogle møder før spilletid. Vi er nu medlem af Dansk Bridgeforbund. Bridgeprogrammet  via  computer kører nu perfekt

Venskabsturnering blev afholdt af Hedensted Bridgeklub. Pokalen blev vundet af Tørring Bridgeklub. Karen takkede for godt samarbejde med medlemmer samt bestyrelsen.

Beretning blev godkendt.

 1. Aflæggelse af regnskab :  Regnskabet blev godkendt.
 2. Indkomne forslag.

Vedtægtsændringer blev godkendt. Se ændringer i ”Vedtægter”.

 1. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelse foreslog uændret kontingentpå 300 kr til klubben årligt. Hertil kommer kontingent til Dansk Bridgeforbund årligt

      6.    Valg af formand:  Genvalg til Karen  Bolvig      

      7.    Valg af tre bestyrelsesmedlemmer.
              På valg var : Jens Peter Jensen som modtog genvalg
                                    Søren Rasmussen og Ejvind Olsen  ønskede ikke genvalg
               Nyvalgt blev : Kaj Stabell og Esther Lauridsen

     8.      Valg af to suppleanter: Genvalg til:  Naomi  Hansen og Eigil Rasmussen

     9.       Valg af revisor:  Genvalg til : Solveig  Pedersen
                Revisorsuppleant : Julius Sørensen blev valgt
   
  10.       Eventuelt:   Vedr. sommerbridge, dette forsætter med Karen som leder.
               Per nævnte, at der er en del uro i lokalet under spillet: Bestyrelsen arbejder videre med
               sagen.                           
               Brædstrup  Bridgeklub har jubilæum har jubilæum d. 20. jan. 2020.
               Søren takkede for godt samarbejde i gennem mange år.
               Tak til Jørgen for dirigentposten.
               Til slut blev der overrakt en blomsterkurv m.v. til Karen for et stort arbejde i det forløbne  
               år.

11.        I forbindelse med overdragelse af kasserer-jobbet,  giver den enige bestyrelse fuldmagt til

              at  den nye kasserer kan disponere vedr. Bank-transaktioner  .

                                                                                                                         Bryrup d. 7/6-2018

 

                                                                                                Karen Bolvig, Formand Brædstrup Bridgeklub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra generalforsamling i Brædstrup Bridgeklub den 24.04.2017

 

 1. Valg af dirigent, valgt blev Jørgen Poulsen.

 

 1. Formandens beretning.

Karen takkede alle medlemmer og bestyrelsen for godt samarbejde gennem sæsonen. Der har været store udfordringer m. bla. venskabsturnering som blev afviklet med god hjælp fra Søren. Turneringen blev temmelig dyr for foreningen bla. p.g.a. ikke ret mange sponsorgaver. Der er blevet indkøbt bridgemate m. økonomisk hjælp fra Velux Fonden. Karen sluttede med, at hvis nogen er utilfredse med noget, så sig det til formanden. Beretningen blev godkendt.

 

 1. Aflæggelse af regnskab. Regnskabet blev godkendt.

 

 1. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet nogen forslag.

 

 1. Fastsættelse af kontingent. Det blev vedtaget at forhøje kontingentet med 100 kr.

 

 1. Valg af formand. Genvalg til Karen.

 

 1. Valg af to bestyrelsesmedlemmer. Niels Peter Dalsgaard blev genvalgt, nyvalgt blev Søren Rasmussen.

 

 1. Valg af to suppleanter. Genvalg af Naomi og Eigil Rasmussen.

 

 1. Valg af revisor + suppleant. Genvalg af Solveig, nyvalgt blev Peter Brunbjerg.

 

 1. Eventuelt. Sommerbridge hvem leder. Genvalg til Karen.

Søren Rasmussen overrakte en buket blomster samt en pengegave til Karen, for det store arbejde hun har lagt klubben i den forgangne sæson. Herefter afsluttedes generalforsamlingen.